0

If sumone calls u crazy

If sumone calls u crazy, dont mind,
If sumone calls u duffer, relax,
Ff sumone calls u stupid be cool,
But if sumone calls u “cute”
.
.
.
.
.
.
.
.
Aik Zordar Thappar lagana us ko,
Mazak ki b koi hud hoti hai.